FAQs Complain Problems

राजपत्र

Title आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
रघुगंगा गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफाइ र स्वच्छता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन , २०७८ ७८/७९ 07/31/2022 - 15:15 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिकाको खानेपानी तथा सरसफा.pdf
रघुगंगा गाउँपालिकाको श्रम डेस्क सञ्चालन कार्यविधि २०७९ l ७८/७९ 06/30/2022 - 13:21 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिकाको श्रम डेस्क सञ्चालन कार्यविधि २०७९ l.pdf
टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९ l ७८/७९ 06/30/2022 - 13:20 PDF icon टोल विकास संस्था (गठन तथा परिचालन) कार्यविधि, २०७९.pdf
सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८ ७८/७९ 05/04/2022 - 11:20 PDF icon सार्वजनिक खरिद (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७८.pdf
रघुगंगा गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०७८ ७८/७९ 04/06/2022 - 15:36 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, 2078.pdf
रघुगंगा गाउँपालिकाको सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७८ ७८/७९ 04/06/2022 - 15:35 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिकाको सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यविधि,२०७8.pdf
सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 04/06/2022 - 15:34 PDF icon सूचना तथा अभिलेख केन्द्रको स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७8.pdf
रघुगंगा गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७८ l ७८/७९ 04/06/2022 - 13:08 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिकाको संस्था दर्ता ऐन, २०७८.pdf
गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले उजुरीको कारबाही किनारा गर्दा अपनाउनुपर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन (पहिलो संशोधन) २०७८ ७८/७९ 04/06/2022 - 13:01 PDF icon न्यायिक समितिले उजुरीको ऐन (पहिलो संशोधन) २०७८.pdf
रघुगंगा गाउँपालिको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५ ७८/७९ 09/16/2021 - 15:14 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिको सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७५.pdf

Pages