FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन ), २०७६ (जानकारीका लागी ) ७७/७८ 09/11/2020 - 13:41 PDF icon सुरक्षित नागरिक आवास कार्यान्वयन (पहिलो संशोधन ).pdf
रघगँगा गाउँपाीलकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यन्वयन गर्न बनको विधेयक २०७७। ७७/७८ 09/09/2020 - 15:43 PDF icon हजहउहग.pdf
रघगंगा गाउँपाीलकाको विनियोजन ऐन २०७७ ७७/७८ 09/09/2020 - 15:37 PDF icon दभलषथयवबल थबषल.pdf
रघुगंगा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन 2075 ७५/७६ 08/23/2018 - 13:09 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन 2075.pdf
रघुगंगा गाउँपालिका को विनियोजन ऐन २०७५ ७५/७६ 08/23/2018 - 13:00 PDF icon रघुगंगा गाउँपालिका को विनियोजन ऐन २०७५.pdf
स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि २०७५ ७५/७६ 08/22/2018 - 13:32 PDF icon स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि २०७५.pdf
रघुगंगा गाउँपालिकाको राजपत्र प्रकाशन कार्यबिधि- 207५ ७५/७६ 08/22/2018 - 13:30 PDF icon गा‌.पा.को राजपत्र प्रकाशन कार्यबिधि- 207५.pdf
न्यायिक समिति कार्यबिेधि-२०७५ ७५/७६ 08/22/2018 - 13:26 PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिेधि-२०७५.pdf
रघुग‍ंगा गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७५/७६ 08/22/2018 - 13:25 PDF icon रघुग‍ंगाको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 08/22/2018 - 13:21 PDF icon घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf

Pages