FAQs Complain Problems

जन्म दर्ता/मृत्यु

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
३५ दिन भित्र निशुल्क त्यसपछि १००
आवश्यक कागजातहरु: 

१. निवेदन पत्र
२. वालकको बाबु/आमाको नागरिकता
३. चालु आ.व.सम्मको घर जग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर र मालपोत कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
४. अस्पतालमा जन्म भएको हकमा सम्बन्धित अस्पतालले जन्म प्रमाणित गरेको परिचयपत्रको प्रमाणित प्रतिलिपि तर मृत्यु दर्ताको हकमा मृतकको नागरिकता, सूचना दिन आउनेको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि

जन प्रतिनिधि