FAQs Complain Problems

“घ” वर्गको निर्माण व्यवशायी ईजाजत पत्र

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
राजस्व ÷प्रशासन÷प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालय: 
रघुगंगा गाउँपालिका
सेवा शुल्क: 
रु १००० /-
आवश्यक कागजातहरु: 

१. अनुसूचि १ बमोजिमको ढांचामा निम्न विषयहरु उल्लेख गर्नुपर्ने
ड्ड दरखस्त पेश गर्ने फर्म वा कम्पनिको नाम र ठेगाना
ड्ड फर्म वा कम्पनिको प्रकृति उल्लेख गर्ने(प्राईभेट÷पब्लिक÷साझेदारी)
ड्ड सम्पर्कका लागि फर्म वा कम्पनिको आधिकारिक व्यक्तिको नाम, ठेगाना र सकम्र्प नम्बर उल्लेख गर्ने
ड्ड आर्थिक श्रोतको विवरण पेश गर्नुपर्ने
ड्ड जनशक्तिको विवरण पेश गर्ने(प्राविधिक कर्मचारीको सर्टिफिगेटको प्रतिलिपि र निजको मन्जुरीनामा पेश गर्नुपर्ने)
ड्ड आफ्नो स्वामित्वमा रहेका निर्माण सम्बन्धी सवारी साधन मेशीनरी औजारको विवरण (कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम)
ड्ड करचुक्ता गरेको प्रमाण कागजात

जन प्रतिनिधि