FAQs Complain Problems

भगवती मन्दिर

Read More

टोड्के हिल्स

Read More

संक्षिप्त परिचय

यस गाउँपालिकाको नाम यहाँ रहेको प्रसिद्ध रघुगंगा नदीको नाम बाट राखिएको हो । धौलागिरी हिमालब यस रघुगंगा नदिले यस रघुगंगा गाउँपालिकाको वडा नं.१ र २ बाहेकका सबै वडालाई छोएर बग्दछ । यस क्षेत्रमा यस नदीलाई सुनौली खोला, राहुघाट र रबरखोला नामले समेत चिनिने गर्दछ । यस गाउँपालिकाको केन्द्र वडा नंं.३ स्थित मौवाफाँटमा रहेको छ । तत्कालिन स्थानिय तह पुनःसंरचना आयोगले वडा नं.६ स्थित पाखापानीलाई अस्थायी मुकाम तोकेर सोही अनुसार स्थानिय निर्वाचन सम्पन्न गराएको थियो । पाखापानीमा केन्द्र अधिकांशलाई अपायक पर्ने भन्दै मौवाफाँटलाई केन्द्र तोक्न आन्दोलन समेत भएको थियो ।२०७४ साल भाद्र ५ गते रघुगंगा–३, घुमाउनेतालमा

Pages

जन प्रतिनिधि

पदाधिकारी

प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत
सूचना अधिकारी

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- ३० दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रशासन शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- रघुगंगा गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

ड्ड प्रस्तावित संस्थाको नाम, ठेगाना, उद्धेस्य, मुख्य कार्य, कायक्षेत्र, दायित्व, सदस्य संख्याको विवरण पेश गर्नुपर्ने ।
ड्ड अनुसूचि १ को ढाँचामा दरखास्त फाराम दिनुपर्ने ।
ड्ड सहकारी संस्थाको प्रस्तावित विनियम २ प्रति ।
ड्ड सहकारी संस्था सन्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन ।
ड्ड सदस्यले लिन स्वीकार गरेको शेयर संख्या र शेयर रकमको विवरण ।
ड्ड अन्य कागजात कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम हुनेछ ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजस्व /प्रशासन/प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- रघुगंगा गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- नविकरण रु.२०००।– प्रतिलिपि २००।–
आवश्यक कागजातहरुः-

तर ईजाजत पत्र हराए वा नासिएकोमा प्रतिलिपि पाउन निवेदन दिनुपर्ने

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजस्व /प्रशासन/प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- रघुगंगा गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- रु २०० /-
आवश्यक कागजातहरुः-

ड्ड नविकरण गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन
ड्ड प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने कर तिरेको निस्सा
ड्ड कर कार्यालयबाट प्राप्त करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
ड्ड अनुसूचि ४ बमोजिमको पासबुक(निर्माण व्यवसायीबाट भएका सार्वजनिक निर्माण कार्यको अभिलेख विवरण)
ड्ड पुनश्च ः–“घ” वर्गको निर्माण व्यवशायीको लागि आर्थिक क्षमता, मुख्य जनशक्ति विवरण र मेशिन÷उपकरण कार्यविधिमा तोकिए बमोजिम हुनुपर्नेछ ।

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजस्व ÷प्रशासन÷प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- रघुगंगा गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- रु १००० /-
आवश्यक कागजातहरुः-

१. अनुसूचि १ बमोजिमको ढांचामा निम्न विषयहरु उल्लेख गर्नुपर्ने
ड्ड दरखस्त पेश गर्ने फर्म वा कम्पनिको नाम र ठेगाना
ड्ड फर्म वा कम्पनिको प्रकृति उल्लेख गर्ने(प्राईभेट÷पब्लिक÷साझेदारी)
ड्ड सम्पर्कका लागि फर्म वा कम्पनिको आधिकारिक व्यक्तिको नाम, ठेगाना र सकम्र्प नम्बर उल्लेख गर्ने
ड्ड आर्थिक श्रोतको विवरण पेश गर्नुपर्ने
ड्ड जनशक्तिको विवरण पेश गर्ने(प्राविधिक कर्मचारीको सर्टिफिगेटको प्रतिलिपि र निजको मन्जुरीनामा पेश गर्नुपर्ने)
ड्ड आफ्नो स्वामित्वमा रहेका निर्माण सम्बन्धी सवारी साधन मेशीनरी औजारको विवरण (कार्यविधिमा उल्लेख भए बमोजिम)
ड्ड करचुक्ता गरेको प्रमाण कागजात

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- रघुगंगा गाउँपालिका
सेवा शुल्कः- नियमानुसार
आवश्यक कागजातहरुः-

१. नक्सा संशोधन गरीपाउँ भनी संशोधन गर्नुपर्नाको कारण उल्लेख गरी दिएको निवेदन
२. स्वीकृत नक्साको प्रमाणपत्र
३. चालु आर्थिक बर्षमा नगरपालिकालाई तिरेको एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद

Pages

जानकारी